Tag Archives: Alogorand

Algorand là một “Blockchain Permissionless” cho phép tất cả mọi người tham gia đóng góp và nhận quyền lợi từ mạng lưới dựa trên công nghệ thế hệ mới và thực hiện theo giao thức Proof of Stake. Dự án Algorand được nhiều người gọi với cái tên Blockchain 3.0, vì nó giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng vẫn tồn tại của Bitcoin, trong khi vẫn duy trì sự phân cấp và bảo mật.

Algorand được tạo ra nhằm mục đích loại bỏ các rào cản kỹ thuật đã làm suy yếu việc áp dụng Blockchain, tạo ra sự minh bạch, an toàn và tốc độ cao, đảm bảo tinh phi tập trung của mạng lưới. Tầm nhìn của Algorand là sử dụng sức mạnh của Blockchain để tạo ra một nền kinh tế phi tập trung, không khoảng cách, không biên giới, cạnh tranh với các hệ thống tài chính và thanh toán truyền thống