Tag Archives: BTC Transaction

Một Bitcoin Transaction (giao dịch Bitcoin) là thuật ngữ mô tả một lượng đồng BTC được gửi từ một hoặc nhiều ví Bitcoin đến một hoặc nhiều ví Bitcoin khác. Vì đặc tính minh bạch của blockchain, các transaction đều có thể theo dõi được. Chúng ta có thể kiểm tra: Ví nào chuyển cho ví nào bao nhiêu đồng BTC tại thời gian nào. Nhưng vì tính ẩn danh, không ai biết được chủ sở hữu đằng sau những chiếc ví Bitcoin đó. Cũng như tính không thể sửa đổi, các Bitcoin Transaction (giao dịch Bitcoin) một khi đã được xác nhận thì không thể thay đổi được nữa (trừ phi ví người nhận chuyển BTC lại cho ví gửi).