Tag Archives: Private key

Private key (Khóa riêng) là một chuỗi được tạo ngẫu nhiên gồm số và chữ cái, cho phép bạn truy cập vào ví Bitcoin để sử dụng. Private key cũng được xem như khóa xác nhận bạn là chủ sở hữu của ví Bitcoin đó. Nếu người khác có Private của bạn, họ dễ dàng truy cập vào ví của bạn. hêm nữa, nếu mất Private Key, bạn sẽ không thể truy cập vào ví. Chính vì vậy, việc bảo quản Private Key là vô cùng quan trọng.