Tag Archives: Public Key

Public key hay Address như mã định danh duy nhất cho tài khoản của bạn trên Blockchain. Như tên của nó cho thấy nó hoàn toàn công khai và có thể được xem bởi bất cứ lúc nào, bởi bất cứ ai. Public key được tính toán từ Private key của bạn.

Công thức tính public key đơn giản hóa như sau: Public_key = Private_key * G. Public_key chính là số lần nhân G với Private_key lần về mặt hình học.