Tag Archives: ZRX coin

ZRX coin là token của giao thức 0x Protocol, được xây dựng trên nền tảng ERC-20 của Ethereum

ZRX coin dùng để làm gì?

  • Dùng ZRX Token làm phí thanh toán cho các giao dịch trong 0x Protocol
  • Dùng ZRX Token cho việc quản trị phi tập trung (Decentralized governance)
  • Dùng ZRX Token để vote cho các dự án muốn chuyển sang 0x Protocol